no show at KAYOKOYUKI / Sep 3 - Sep 17 / Yuhei Kobayashi, Shogo Shimizu, Yuu Takamizawa / KAYOKOYUKI, Tokyo